Chcete levnější pojištění?
U nás ho získate do 10 minut.

Máte dotaz? Zavolejte nám.

+420 731 685 911

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Pojistenivyhodneji.cz Společnosti MAMIKA s.r.o., IČO 05800901

(dále jen“ pojišťovací zprostředkovatel“)

Pojišťovací zprostředkovatel je registrovaný u České národní banky, IČO: 05800901 (dále „ČNB“) s oprávněním k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele.

Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro pojišťovny uvedené na stránkách pojišťovacího zprostředkovatele www.pojistenivyhodneji.cz

Pojmy:

Pojistitel
Právnická osoba (pojišťovna), k jejímuž předmětu podnikání patří pojišťovací činnost povolená Českou národní bankou.
Pojistná částka
Maximální limit plnění pojišťovny dohodnutý v pojistné smlouvě nebo určený právním předpisem. Může se určit na jednu pojistnou událost, na události ve stanoveném období nebo jako maximální částka plnění během celého trvání pojištění (dožití).
Pojistná doba
Časové období, na které bylo pojištění sjednáno. Je ohraničená datem vzniku pojištění a datem jeho zániku. Může se dělit na pojistná období, která jsou rozhodná pro placení pojistného a pro případnou výpověď pojistné smlouvy.
Pojistná smlouva
Písemný právní dokument mezi Pojistitelem a pojistníkem. Dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění a jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu.
Pojistná smlouva uzavřená formou obchodu na dálku
– je pojistná smlouva uzavřená s použitím prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím internetu).
Pojistná událost
Nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost Pojistitele plnit pojistnou smlouvu.
Pojistné (cena pojištění)
Cena, kterou platí pojistník za poskytnutou pojistnou ochranu. Obvykle se platí v předem dohodnutých intervalech: běžné pojistné (ročně, pololetně, čtvrtletně a  měsíčně); jednorázové pojistné (najednou za celou pojistnou dobu).
Pojistné plnění
Peněžní nebo naturální náhrada pojišťovny při vzniku pojistné události, na základě pojistné smlouvy. Jde o pojišťovnou vypočítanou a poskytnutou hodnotu ztráty způsobené poškozením nebo o dohodnutou sumu (v životním pojištění), takové pojistné plnění je pojišťovna povinna poskytnout pojištěnému (nebo poškozenému) za pojistnou událost, která splňuje podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Též pojistná náhrada.
Pojistné podmínky zvláštní, specifické (dále jen ZPP)
Podmínky, které je možné odlišně dohodnout, než jsou podmínky všeobecné. Toto platí pro smluvní pojištění.
Pojistné podmínky všeobecné (dále jen VPP)
Podmínky, které všeobecně vymezují způsob pojišťování pro určitý druh pojištění a jsou součástí pojistné smlouvy.
Pojištěný (pojistník)
Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistná smlouva
Zprostředkovatel
Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě smluv uzavřených s Pojistiteli vykonávat zprostředkovatelskou činnost, která směřuje k tomu, aby třetí osoby uzavřely s Pojistitelem pojistnou smlouvu. Zprostředkovatel vykonává svojí činnost za provizi (odměnu), která je zakalkulovaná v pojistném. Pojišťovací agent, pojišťovací nebo zajišťovací makléř.

Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění; dále zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Odlišná ujednání mezi smluvními stranami v návrhu smlouvy (nebo smlouvě – dle VPP) mají přednost před těmito podmínkami.

  • V případě zájmu o vybrané pojištění obdrží zájemce (klient) od pojišťovacího zprostředkovatele návrh pojistné smlouvy a související dokumentaci, zejména všeobecné pojistné podmínky zvolené pojišťovny. Obdržením návrhu pojistné smlouvy nevzniká zájemci žádný závazek ani oprávnění.
  • Zájemce je povinen před uhrazením ZKONTROLOVAT návrh pojistné smlouvy, zejména osobní údaje pojistníka i pojištěných, rozsah pojistného plnění, pojistné limity a výluky pojištění, a ujistit se, že podmínky pojistné smlouvy odpovídají požadavkům zájemce, a že údaje vyplněné v pojistné smlouvě jsou správné a úplné. Neodpovídá-li návrh pojistné smlouvy požadavkům nebo obsahuje-li chyby, je zájemce povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně pojišťovacímu zprostředkovateli a vyčkat na zaslání opraveného návrhu pojistné smlouvy.
  • Pojišťovací zprostředkovatel neodpovídá za újmu, která zájemci vznikne tím, že si nezkontroluje návrh pojistné smlouvy a nepostupuje dle 2. všeobecných pojistných podmínek.
  • Návrh pojistné smlouvy je zájemcem přijat zaplacením předepsaného pojistného. Pojistná smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li pojistné připsáno v plné výši a pod správným variabilním symbolem na účet uvedený v pojistné smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě. V případě pozdní úhrady pojistná smlouva nevznikne. Pojistnou smlouvu není nutné podepisovat. Je-li pojistné uhrazeno dle podmínek pojistné smlouvy, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Datum vzniku pojistné smlouvy nesmí předcházet datu sjednání. Pojistné je možné hradit pouze v tuzemské měně, tedy v korunách českých (Kč).
  • Zájemce může od uhrazené pojistné smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření bez udání důvodu, a to písemně na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Ostatní podmínky výpovědi pojistné smlouvy jsou stanoveny zákonem.
  • V případě, že zájemce neuvede pravdivé a úplné informace, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit. Detaily procesu uzavření pojištění, jakož i pojištění jako takové, upravuje občanský zákoník, zejména v ustanovení § 2758 až § 2810 ve spojení s ustanoveními § 1820 až § 1838.

Stížnosti na činnost pojišťovacího zprostředkovatele je možné zaslat na info@pojistenivyhodneji.cz nebo na adresu sídla společnosti uvedenou na stránkách www.pojistenivyhodneji.cz. Eventuálně též na adresu ČNB jako orgán vykonávající dohled nad pojišťovacím zprostředkovatelem.

Spory s pojišťovacím zprostředkovatelem nebo pojišťovnou z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce.

Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019.

Ochrana osobních údajů se řídí dokumentem Zásady zpracování osobních údajů – GDPR uvedených na stránkách www.pojistenivyhodneji.cz

Používáme soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies.Další informace zde..

OK